Onze standpunten

Cultuur, inclusiviteit en communicatie…

Dat is de rode draad waarmee MÌ Hellemonders zaken in de Helmondse politiek de komende vier jaar wil aanpakken. Wonen, vertrouwen, veiligheid en leefbaarheid staan daarnaast óók hoog op onze agenda. Wij begrijpen dat mensen weinig of geen vertrouwen meer hebben in onze gemeente en gemeentepolitiek én daar willen wij met uw steun graag verandering in brengen. Aangezien wij zaken overzichtelijk en begrijpelijk willen houden vindt u hieronder aandachtspunten die ons en veel Helmonders, voor zover wij hebben kunnen opmaken uit de vele gesprekken, na aan het hart gaan.

Wij willen voor én samen met Helmonders écht investeren in onze stad en haar inwoners.

Meer cultuur en een bruisend Helmond.

Cultuur is zo oud als de mensheid zelf en een wezenlijke levensbehoefte. Cultuur is mee bepalend voor ieders welzijn, sociaal, emotioneel, creatief en intellectueel. Cultuur is een van de eerste zaken waarop bezuinigd wordt, ja ook door onze gemeente. In de afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld gezien dat een behoorlijk aantal groot- en kleinschalige culturele evenementen verdwenen zijn. Denk bijvoorbeeld aan Artimond, de kunstmarkt en Impact. Een van de redenen is te weinig praktische en financiële steun vanuit onze gemeente.

 • Mì Hellemonders wil zich nadrukkelijk inzetten voor een cultuurrijk, bruisend en levendig Helmond én daar ook de middelen voor beschikbaar stellen.
 • Wij willen het (bestaande) budget voor het levendiger maken en houden van onze stad structureel verhogen.
 • Daarnaast vinden wij dat onze gemeente ruimhartiger subsidies moet toekennen aan initiatieven die wezenlijk bijdragen aan een bruisend Helmond. Hieronder verstaan wij ook burgerinitiatieven voor wijkactiviteiten.
 • Meer geld naar De Cacaofabriek om naast culturele hotspot óók DE HOTSPOT voor onze jeugd te worden.

Inclusiviteit, bereikbaarheid en toegankelijkheid

Iedereen heeft het in verkiezingstijd over een inclusieve en toegankelijke samenleving. Iedereen moet mee kunnen doen en iedereen zou er bij moeten kunnen horen. De praktijk leert dat het meestal alleen bij woorden blijft en de noodzakelijke daden ontbreken. Mì Hellemonders wil zich extra inzetten voor meer bereikbaarheid, toegankelijkheid en inclusiviteit en daar ook daadwerkelijk de noodzakelijke middelen voor vrijmaken.

 • Bezuinig niet op zorg maar investeer meer in zorg op maat daar waar nodig.
 • Voer de WMO wetgeving optimaal uit door deze toegankelijker te maken.
 • Meer aandacht en budget specifiek voor ouderen- en veteranenzorg.
 • Wij zetten ons niet alleen extra in voor onze Helmonders met een beperking maar wij denken ook ruimer in het kader van inclusiviteit. Dus ook bij de mensen waarbij het niet zichtbaar is.
 • Ook zetten we ons in voor meer jeugdcentra en jeugdvoorzieningen en het ruimer hanteren van ‘de spelregels’ om in aanmerking te komen voor hulp via de stichting Leergeld. Sport en ontspanning moet niet afhankelijk zijn van geld of inkomen.
 • Het feit dat mensen met een beperking en in het bezit van een ‘gehandicapten parkeerkaart’ in Helmond, in tegenstelling tot de meeste andere steden in Nederland, moeten betalen voor openbaar parkeren vinden wij verkeerd. Wij willen dat dit ook in Helmond gratis wordt.

Betere en tijdige communicatie van en door de gemeente

Samen met onze inwoners er voor zorgen dat Helmond aantrekkelijker, veiliger en leefbaarder wordt vinden wij erg belangrijk. Daarom is het noodzakelijk om als gemeente beter te (leren) luisteren en communiceren met onze inwoners. Een betere communicatie met onze inwoners is bevorderlijk voor het vertrouwen in gemeente en onze plaatselijke politiek.

 • Wij vinden dat zaken die onze inwoners aangaan op tijd maar vooral begrijpelijk gecommuniceerd dienen te worden.
 • Gebruik als gemeente geen moeilijke taal en leg afkortingen uit zodat mensen begrijpen wat er bedoeld wordt.
 • Wij willen de huidige communicatiemiddelen die de gemeente gebruikt objectief onder de loep willen nemen. Wat gaat goed, wat gaat niet goed, wat ontbreekt er en wat kan beter. Een algehele evaluatie is meer dan op zijn plaats. Met name de website van de gemeente is in onze ogen te moeilijk van opzet.
 • Ook willen wij een serieuze evaluatie van de mogelijkheden voor het doen van opbouwende suggesties en het melden van klachten en de opvolging daarvan door ons gemeentelijk ambtenarenapparaat.

Méér woningen voor Helmonders

 • Wij vinden dat onze gemeente haar woonbeleid af moet stemmen op de behoefte van Helmonders voor de komende jaren.
 • Meer sociale huur- en koopwoningen.
 • Meer aandacht voor woningen voor jongeren.
 • Meer aandacht voor vergrijzing en daarmee samenhangende behoefte voor levensloopbestendige en toegankelijke seniorenwoningen.
 • Wij vinden dat Helmonders voorrang moeten hebben bij woningtoewijzingen. Als dat betekent dat we het internet woonplatform ‘Wooniezie’ hernieuwd moeten beoordelen lopen wij daar niet voor weg.
 • Statushouders zien wij niet als urgentiegroep (sinds 2017 ook niet meer verplicht).
 • Wij vinden dat onze gemeente bij de ontwikkeling van plannen vroegtijdig de focus moet leggen op zelfbewoningsplicht. Projectontwikkelaars die hier niet aan mee willen werken ontwikkelen niet in Helmond.

Leefbaarheid en veiligheid

 • Wij willen dat politie meer zichtbaar wordt in onze wijken en een laagdrempelig aanspreekpunt wordt. Er zal een duidelijk handhavingsbeleid moeten komen met een heldere en haalbare taakstelling. Te veel woorden in plaats van daden en daardoor te weinig zichtbaar resultaat draagt in onze ogen niet bij aan het herstel van vertrouwen in onze politie, handhavers en gemeente.
 • Veiligheid en leefbaarheid is noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van al onze Helmondse wijken. Bij voorkeur treden wij hierover in overleg met wijkraden en wijkbewoners. Hoe kijken zij tegen zaken aan en wat zijn hun ideeën om met name overlast aan te pakken en tot een minimum te beperken.
 • Dit neemt niet weg dat overlast die de leefbaarheid en veiligheid in onze wijken aantast hard en structureel aangepakt moet worden.
 • Ouders/verzorgers van met name minderjarige overlastgevers moeten hierop naar onze mening óók op aangesproken kunnen worden.

Onderwijs én ondersteuning voor iedereen

De Coronacrisis heeft er mede toe geleidt dat er achterstanden zijn in het onderwijs. De regering heeft tot en met 2023 de NPO* gelden regeling ingesteld. Deze regeling houdt in dat extra geld op diverse terreinen ingezet kan worden om achterstanden weg te werken. De meest bekende zijn bijles en voorbereiding op het eindexamen. Veel scholen hebben van deze (tijdelijke) regeling gebruik gemaakt door extra inzet van hun eigen docenten. (NPO = Nationaal Programma Onderwijs)

 • Onderwijs is een basisbehoefte in ons land en dient voor iedereen toegankelijk te zijn.
 • Dit ook moet gelden voor bijles en voorbereiding eindexamen.
 • De minder draagkrachtigen moeten een even grote kans blijven houden op bijlessen en voorbereiding eindexamen.
 • Ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld onderwijsvoorbereiding, bijlessen en examenvoorbereiding is een eerste verantwoordelijkheid van scholen en onderwijsinstellingen.
 • Vanuit diverse subsidie/ondersteuningsregelingen kan en moet de gemeente passende ondersteuning blijven bieden.
 • De gemeente zal zich hier nadrukkelijker en actiever voor moeten inzetten.
 • Meer inzet op gratis ondersteuning voor laaggeletterden (ja ook digitale laaggeletterden).
 • Ook willen wij meer aandacht voor achterstand in andere vakken, niet alleen zaakvakken maar ook cultuurvakken zoals muziek en kunstonderwijs.

Beter openbaar vervoer in Helmond

Beter openbaar vervoer van en naar alle Helmondse wijken. Ook ’s avonds en in het weekend. Dat is wat Mì Hellemonders wil voor onze inwoners. Helmond heeft een openbaar vervoeraanbod wat op geen enkele manier past bij de pretenties van een middelgrote vooruitstrevende stad. Zes stadsbuslijnen die dagelijks na 18:30 uur en in het weekend buiten dienst zijn vinden wij een aanfluiting. Met het huidige zeer beperkte aanbod van lokale buslijnen zijn niet alle wijken bereikbaar. Ouderen en mensen die slecht ter been zijn moeten te ver lopen om van deze busdiensten gebruik te maken. Wij vinden het absurd dat onze inwoners na 18:30 uur en in het weekend aangewezen zijn op taxivervoer.

 • Het streven om met name ons centrum autoluw te maken willen wij alleen accepteren als er goed en ruim openbaar vervoer in Helmond komt.
 • Helmond verdient goed openbaar vervoer van en naar alle wijken tot in de avond en in het weekend.
 • Daarom moet onze busregeling verder uitgebreid worden.

Verborgen armoede

Mi Hellemonders wil zich de komende raadsperiode actief inzetten voor het zichtbaar maken en bestrijden van verborgen armoede. Onder verborgen armoede verstaan wij niet alleen financiële- maar ook daaraan gekoppelde sociale-, culturele- en digitale armoede.

 • Met de diverse betrokken instanties willen wij het huidige beleid evalueren en zo nodig aanpassen.
 • Denk aan gemeentelijke budgetcoaches en ondersteuners.
 • Het aanbieden van laagdrempelige cursussen en actieve uitnodigende communicatie daarvoor vanuit de gemeente is een must.

Verborgen eenzaamheid

Samen kunnen wij er iets aan doen. Eenzaamheid kent vele gezichten en is niet zomaar te herkennen. Een scheiding, pensioen, ontslag, pesterij en je anders voelen dan anderen kan leiden tot een (ernstige) vorm van eenzaamheid. In Helmond blijkt uit onderzoek van de GGD Zuidoost Brabant dat 47% van de achttienplussers zich eenzaam voelt en daarvan 10% in ernstige mate. Van de ouderen is dit 63%. Dit is slechts een klein gedeelte van wat bekend is.

 • Wij vinden dat er niet gekort mag worden op instanties die, vaak met de hulp van vele vrijwilligers, de strijd aangaan tegen (verborgen) eenzaamheid.
 • Er moet meer aandacht komen voor het belang van buurthuizen in onze wijken. Zij kunnen een belangrijke rol spelen in het bestrijden van eenzaamheid.
 • Wij zijn voor een meldpunt met betrekking tot eenzaamheid in onze wijken.

 

En dan nog dit….

 • Wij willen zo snel mogelijk voldoende zonnepanelen op alle woonhuizen in Helmond. Huishoudens hebben zo hun eigen ‘energie-centrale’ en zijn daardoor niet langer afhankelijk van netbeheerders. Dit past perfect in het streven om Helmond energieneutraal te maken. Dan pas willen wij meedenken over het eventueel aanleggen van zonnevelden op ons groen buitengebied.
 • Wij vinden dat ons Helmonds dialect de status ‘beschermd immaterieel erfgoed’ verdient.
 • Wij vinden een tweede koffieshop in Helmond niet acceptabel.