Beleidsplan Mì Hellemonders

 

 

 

BELEIDSPLAN ‘MI HELLEMONDERS’ 

ALGEMEEN

‘Mi Hellemonders’ is een politieke vereniging die is opgericht op 30 juni 2021. Zij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83289399. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd met volledige rechtsbevoegdheid.

De vereniging heeft geen winstoogmerk.
Het RSIN is 862814303

 DOEL

De vereniging stelt zich ten doel als onafhankelijke groepering een vooruitstrevende politiek in de gemeente Helmond te verwezenlijken, waarbij zij maatschappelijke en politieke  vraagstukken zo pragmatisch mogelijk benadert. Verder streeft ‘Mi Hellemonders’ naar een open, democratische en duurzame Helmondse samenleving met meer politieke beslissingsmacht voor burgers, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de zwakkeren in de samenleving.

Daarnaast komen wij nadrukkelijk op voor de belangen van:

 • Flora en fauna;
 • natuur- en dierenwelzijn;
 • roerend- en onroerend goed (gebouwen, monumenten, beelden et cetera);
 • immaterieel erfgoed (ons dialect, verhalen, liederen, gebruiken, et cetera).

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 • regelmatig contacten te leggen met burgers;
 • burgers actief bij de gemeentepolitiek te betrekken;
 • het houden van openbare bijeenkomsten;
 • een transparante werkwijze te hanteren;
 • het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad van Helmond en andere vertegenwoordigende instanties en het naar vermogen bevorderen van de verkiezingen van de gestelde kandidaten;
 • het vastleggen van haar concrete doelstellingen in het verkiezingsprogramma;
 • het houden van ledenvergaderingen;
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

Dit alles in de ruimste zin van het woord.

De volgende kernwaarden staan voor ons centraal en zijn richtinggevend voor ons.

Lokaal en onafhankelijk
Wij zijn een onafhankelijke partij van, voor en met ‘Hellemonders’. We komen op voor de belangen van al onze inwoners De rode draad voor ons hierin is inclusiviteit, cultuur en communicatie.

Een praktische aanpak van problemen
Wij kiezen voor een aanpak die praktisch en oplossingsgericht is. Geen woorden maar daden!

De inwoners centraal
De inwoners van Helmond staan bij ons centraal. Dit betekent dat wij zoveel mogelijk met onze inwoners in gesprek gaan, actief naar ze luisteren en op zoek gaan naar draagvlak voor onze politieke keuzes.

Bescherming van kwetsbare mensen
Voor lichamelijk, psychisch en sociaal kwetsbare mensen is het niet altijd vanzelfsprekend om op eigen kracht mee te doen in de samenleving. Wij zien het als onze plicht om zorg te dragen voor deze mensen en ze waar nodig te ondersteunen.

Een duurzaam Helmond
Wij willen duurzame energie de ruimte geven, mits dit ruimtelijk inpasbaar is en er voldoende draagvlak is.

Een verder uitwerking van onze standpunten kunt u lezen in onze verkiezingsstandpunten met als specifieke aandachtspunten voor de raadsperiode 2022-2026: 

 • Cultuur;
 • inclusiviteit, bereikbaarheid en toegankelijkheid;
 • betere en tijdige communicatie van en door de gemeente naar onze inwoners;
 • wij streven naar een woon- en bouwbeleid gebaseerd op de behoefte van Helmonders voor de komende jaren;
 • meer aandacht voor leefbaarheid en veiligheid in alle Helmondse wijken;
 • passend onderwijs én ondersteuning voor iedereen;
 • beter en uitgebreider openbaar vervoer in Helmond;
 • aandacht voor verborgen armoede;
 • aandacht voor verborgen eenzaamheid.

ORGANISATIESTRUCTUUR

De leden
De leden vormen gezamenlijk de vereniging ‘Mì Hellemonders’. Iedereen die de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijft en zich herkent in hoe wij daar als vereniging vorm en inhoud aan geven kan zich aanmelden als lid. Met inachtneming van het in de statuten bepaalde, heeft ieder lid het recht:

 1. Alle ledenvergaderingen bij te wonen, aan de discussies deel te nemen en te stemmen in die vergaderingen waarvan het als zodanig deel uitmaakt;
 2. zijn stem uit te brengen bij de aanwijzing van kandidaten die door de partij gesteld worden bij de verkiezing van de gemeenteraad;
 3. kandidaat te staan voor bestuursfuncties;
 4. kandidaat te staan voor commissies;
 5. kandidaat te staan namens de partij voor de gemeenteraad;
 6. bestuursvergaderingen, na voorafgaande melding bij het bestuur, als toehoorder bij te wonen, met dien verstande, dat de fungerend voorzitter in bijzondere gevallen de vergadering geheel of gedeeltelijk besloten kan doen verklaren.

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan. Met inachtneming van het in de Statuten bepaalde, heeft ieder lid het recht:

 1. alle ledenvergaderingen bij te wonen, aan de discussies deel te nemen en te stemmen in die vergaderingen waarvan het als zodanig deel uitmaakt;
 2. zijn stem uit te brengen bij de aanwijzing van kandidaten die door de partij gesteld worden bij de verkiezing van de gemeenteraad;
 3. kandidaat te staan voor bestuursfuncties;
 4. kandidaat te staan voor commissies;
 5. kandidaat te staan namens de partij voor de gemeenteraad;
 6. bestuursvergaderingen, na voorafgaande melding bij het bestuur, als toehoorder bij te wonen, met dien verstande, dat de fungerend voorzitter in bijzondere gevallen de vergadering geheel of gedeeltelijk besloten kan doen verklaren;
 7. Er wordt jaarlijks door de algemene vergadering een kascontrolecommissie benoemd

Het bestuur

Het bestuur is er primair om:

 1. De organisatie van de afdeling goed te laten functioneren;
 2. de partij te vertegenwoordigen bij de fractie en de vinger aan de pols te houden in de uitvoering van het verkiezingsprogramma en andere politieke keuzen;
 3. te bevorderen dat er zich voldoende en goed gekwalificeerde kandidaten voor vacatures binnen en namens de partij aanmelden.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden en voorleggen van voorstellen aan de algemene vergadering over:

 1. De organisatie en de reglementen;
 2. het verkiezingsprogramma;
 3. de financiën.

Het bestuur heeft tenminste tot taak:

 1. Het bijeenroepen van de algemene vergadering vanwege organisatorische en politieke aangelegenheden;
 2. het verzorgen van de communicatie met de leden;
 3. zorg te dragen voor het voeren van een verkiezingscampagne en het daarbij betrekken van de fractie en kandidaten.

Het bestuur dient verantwoording af te leggen aan de ledenvergadering. Met het oog daarop brengt het bestuur jaarlijks gemotiveerd bestuurlijk- en financieel verslag uit van haar werkzaamheden tijdens de algemene (jaar)vergadering.

Het bestuur wordt gevormd door:
René van de Westerlo, voorzitter
Martien van den Hoven, secretaris en penningmeester
Michael Rieter, algemeen bestuurslid

De fractie
De werkzaamheden en aandachtspunten van de fractie bestaan onder andere uit:

 1. Raadsactiviteiten, zoals het bijwonen van raads- en commissievergaderingen;
 2. het op de hoogte zijn van alle raads- en commissievoorstellen;
 3. de beleidsdoelen van Mi Hellemonders te vertalen naar voorstellen;
 4. ondersteunende politieke activiteiten, zoals bijeenkomsten voor leden en burgers, werkbezoeken en het informeren van leden en anderen via diverse (media)kanalen;
 5. het actueel houden van de website, om leden en anderen te informeren over onze standpunten en actuele zaken;
 6. de fractievergadering zal minimaal 1 keer per maand plaatsvinden bij voorkeur een week voor de presidiumvergadering om de onderwerpen voor te bereiden.

De fractie bestaat in deze bestuursperiode (2022-2026) uit één gemeenteraadslid en drie burgercommissieleden, te weten:

 • Herbie Guldenaar, gemeenteraadslid tevens fractievoorzitter;
 • René van de Westerlo, burgercommissielid;
 • Wilbert Linders, burgercommissielid;
 • Willem Beckers, burgercommissielid.

FINANCÏEN

Beloningsbeleid
Bestuursleden en andere leden van de vereniging ‘Mì Hellemonders’ krijgen op geen enkele wijze een beloning voor hun werkzaamheden voor de vereniging. Alle werkzaamheden gebeuren op vrijwillige basis.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 1. De contributies van de leden;
 2. de afdrachten van raadsleden en wethouders die namens de vereniging aan het gemeentebestuur deelnemen;
 3. de bijdragen van donateurs;
 4. subsidies, verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat en/of schenking;
 5. eventuele andere baten;

Financiële verantwoording
Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor.

Kascontrolecommissie
Kascontrolecommissie bestaat uit tenminste twee leden. Deze mogen geen deel uitmaken van het bestuur of fractie. De kascontrolecommissie heeft als taak om bij de penningmeester de kas en de banktegoeden, transacties en de financiële administratie te controleren. Hiervan brengt zij verslag uit aan de leden in de algemene vergadering (jaarvergadering).